Algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met betrekking tot verkoop en levering van goederen en het verrichten van diensten terplaatse.
 2. Onderhavige algemene voorwaarden vormen het contract dat de partijen verbindt, met uitsluiting van de voorwaarden eigen aan de klant. Geen enkele afwijking aan onderhavige algemene voorwaarden zal worden toegelaten, behoudens schriftelijke toestemming van Het Koiparadijs NV. Het niet toepassen van een clausule, die in onderhavige algemene voorwaarden werd opgesteld, mag niet worden geïnterpreteerd als het afstand doen van Het Koiparadijs NV om deze te doen gelden. Het Koiparadijs respecteert uw privacy, zie Privacybeleid op Koiparadijs.be
 3. De offertes van Het Koiparadijs worden vrijblijvend opgemaakt. Het Koiparadijs NV wordt slechts beschouwd als verbonden voor zover dat zij schriftelijk de bestelling heeft aanvaard. De prijzen van de offerte zullen in elk geval niet meer geldig zijn als de offerte niet werd aanvaard door de klant en door Het Koiparadijs NV binnen een termijn vanaf de vervaldatum die op het offertedocument vermeld staat.
 4. De offerte wordt berekend op basis van de verstrekte informatie. Elke wijziging aan de vooropgestelde werken brengt de facto een prijswijziging met zich mee.
 5. Indien een cliënt een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert is zij, als schadevergoeding de volgende annuleringskosten in percentages van het voor het desbetreffende goederen of diensten van Het Koiparadijs NV in een overeenkomst vermelde bedrag Zeven dagen voor en op de dage(en) van uitvoering 50% van totaalbedrag factuur. Dertig dagen tot zeven dagen voor de dag(en) van uitvoering 35% van totaalbedrag factuur. Meer dan 30 dagen voor de dag(en) van uitvoering 20% van totaalbedrag factuur vermeerderd met gemaakte kosten. Gehele of gedeeltelijke annulering van een overeenkomst door de cliënt dient schriftelijk aan Het Koiparadijs NV te geschieden. Voor de vaststelling van de annuleringskosten wordt uitgegaan van de datum van ontvangst van dit schrijven door Het Koiparadijs NV.
 6. Onze prijzen worden opgegeven in Euro en zijn steeds inclusief BTW. Elke verhoging van het BTW-tarief of van een andere belasting van welke aard ook tussen de bestelling en de uitvoering zal ten laste van de cliënt vallen.
 7. In geval van overmacht heeft Het Koiparadijs NV het recht, na kennisgeving aan de cliënt, haar verplichtingen tot uitvoering van de overeenkomst, voor zover niet uitgevoerd, geheel of gedeeltelijk te annuleren, zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn.
  Onder overmacht zal in ieder geval mede begrepen zijn:
 • Het geheel of gedeeltelijk uitvallen door welke oorzaak dan ook der installaties benodigd voor de uitvoering van een overeenkomst
 • Storingen in de aanvoer van door derden te leveren goederen, alsmede water en energieleveringen
 • Brand of ongevallen
 • Transportbelemmeringen
 • Iedere storing in de geregelde productie
 • Als ook iedere andere niet tot de normale handelsrisico’s te rekenen gebeurtenissen
 1. Het Koiparadijs NV is uitsluitend aansprakelijk voor eventuele schade, voor zover deze direct is toe te rekenen aan Het Koiparadijs NV terwijl een eventuele schadevergoeding gemaximeerd is tot 50% van de overeengekomen prijs en Het Koiparadijs NV nimmer aansprakelijk zal worden gesteld voor gevolgschade.
 2. Wanneer Het Koiparadijs NV voor de uitvoering van haar verbintenissen afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveringen van haar aangestelden en/of derden, kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor hun fouten, met inbegrip van hun zware of opzettelijke fouten.
 3. Het Koiparadijs NV behoudt zich het recht voor orders en/of opdrachten waarvan de inhoud in strijd is met enige wettelijke of ander van overheidswege gegeven bepaling, te weigeren of te beëindigen, ook indien de order en/ of opdracht reeds mocht zijn bevestigd dan wel met de uitvoering van de order en/ of opdracht mocht zijn begonnen. Het Koiparadijs NV heeft te allen tijde het recht orders en of opdrachten waarvan de inhoud naar haar oordeel in strijd is met de goede naam of met de belangen van Het Koiparadijs NV te weigeren of de order en/ of opdracht, waarvan de uitvoering al was begonnen(onmiddellijk) te beëindigen. Voor bepaalde opdrachten zal er een voorschot gevraagd worden van Het Koiparadijs NV. Dit wordt schriftelijk meegedeeld aan de cliënt.
 4. Alle gefactureerde goederen zijn betaalbaar contant te Harelbeke: de aflevering van de factuur geldt als ingebrekestelling voor de betaling. Bij gebreke van betaling zal van rechtswege een intrest voor niet-tijdige betaling van 12% verschuldigd zijn vanaf de factuurdatum.
 5. Bij niet-betaling op de gestelde vervaldag ten gevolge van nalatigheid of kwaadaardigheid en na ingebrekestelling zal het bedrag ervan ambtshalve met 12% worden verhoogd bij wijze van conventioneel strafbeding als forfaitaire schadevergoeding wegens buitengerechtelijke kosten, zonder dat deze bepaling een beletsel wordt voor de eventuele toepassing van artikel 1244 van het burgerlijk wetboek ten gunste van de schuldenaar.
 6. Bij levering van de goederen, stellen wij dat de zending voor conform wordt afgetekend op de vrachtbrief. Eventuele breuk en ontbrekende colli dienen vermeld te worden op de verzendnota. Geen enkele klacht zal nadien nog aanvaard worden.
 7. Bij afhalingen waarbij de koper instaat voor het vervoer, vallen alle eventuele schadegevallen ten laste van deze koper.
 8. De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper totdat zij volledig betaald zijn. Bovendien wordt, ingeval de koper twee maanden na de factuurdatum nog niet volledig heeft betaald, de verkoper de mogelijkheid geboden om de koop als ontbonden te beschouwen. Daartoe zal de verkoper een aangetekend schrijven richten aan de koper met aanmaning tot betaling en verwittiging dat de koop als ontbonden zal aanzien worden bij niet-betaling binnen de acht dagen. Als de koper daaraan geen gevolg geeft, zal de verkoop van rechtswege ontbonden zijn en heeft de verkoper het recht de geleverde goederen terug te halen.
 9. Gebeurlijke geschillen van alle aard, zullen tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank van Kortrijk behoren.
 10. De niet-betaling van een factuur op de vervaldag maakt onmiddellijk al de verschuldigde sommen eisbaar welke ook de vooraf toegestane betalingsvoorwaarden zijn.
 11. Wij hebben te allen tijde het recht te verzaken aan het voordeel van één van deze voorwaarden zonder hiertoe enige reden te moeten opgeven.
 12. Alle klachten dienen aangetekend geschreven te worden aan:
  Het Koiparadijs NV
  Deerlijksesteenweg 141
  8530 Harelbeke
  En dit binnen een termijn van 5 kalenderdagen na de opdracht. Alle klachten die nadien toekomen op onze zetel worden als onbestaande beschouwd.
 13. Indien er bij Het koiparadijs NV op enig moment twijfels rijzen omtrent de kredietwaardigheid van de klant door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de klant, bij niet- of laattijdige betaling van één of meerdere (voorschot)facturen en/of enige andere aanwijsbare gebeurtenis, houdt Het koiparadijs NV zich uitdrukkelijk het recht voor om:
 • voor de nog uit te voeren leveringen een voorafgaande betaling te eisen.
 • zekerheden te vragen, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden geleverd en/of de diensten reeds geheel of gedeeltelijk werden gepresteerd.
 • de overeenkomst onmiddellijk, eenzijdig en zonder vergoeding te beëindigen. In voorkomend geval is er een schadevergoeding verschuldigd zoals voorzien in art. 5 van deze algemene voorwaarden.
 1. De eventuele nietigheid van een clausule van onderhavige algemene voorwaarden, verandert de geldigheid van de andere bepalingen niet.